luni, iulie 22, 2024
spot_imgspot_img

ultima oră

PE ACELAȘI SUBIECT

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICA

Privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri/spații comerciale situate în Piața Agroalimentară a orașului Zimnicea și Str. Mihai Viteazu zona Trezorerie, respectiv Zona fost LiceuTeoretic, bunuri imobile aparținân ddomeniului public de interes local al orașului Zimnicea

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: U.A.T. ORAȘUL ZIMNICEA, Loc. Zimnicea, Strada Giurgiunr 1, JudeţulTeleorman, telefon 0247366431, fax 0247366780, e-mail:primaria@orasulzimnicea.ro,persoană de contact Cojoacă Maria.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunurilor care urmează să fie închiriate:

– Spațiu Comercial – Corp A- Piața Agroalimentară- proprietate publică a U.A.T. Orașul Zimnicea, însuprafață de 39,00 m.p., cu preț de pornire de 3 euro/lună/m.p.

– Spațiu Comercial – Corp C- Piața Agroalimentară- proprietate publică a U.A.T. Orașul Zimnicea, însuprafață de 16,00 m.p., cu preț de pornire de 3 euro/lună/m.p.

– Spațiu Comercial – Corp A- Piața Agroalimentară- proprietate publică a U.A.T. Orașul Zimnicea, însuprafață de 28,00 m.p., cu preț de pornire de 3 euro/lună/m.p.

– teren intravilan – amplasament nr.1 Piață agroalimentară- proprietate publică a U.A.T. Orașul Zimnicea, însuprafață de 188,00 m.p., cu preț de pornire de 2 euro/lună/m.p.

– teren intravilan – amplasament nr.2 Piață agroalimentară- proprietate publică a U.A.T. Orașul Zimnicea, în suprafață de 20,00 m.p., cu preț de pornire de 2 euro/lună/m.p.

– terenintravilan – amplasament nr.3 Piațăagroalimentară- proprietatepublică a U.A.T. OrașulZimnicea, însuprafață de 72,00 m.p., cu preț de pornire de 2 euro/lună/m.p.

– teren intravilan – amplasament strada M.Viteazu- nr.1-zona Trezorerie- proprietate publică a U.A.T. Orașul Zimnicea, în suprafață de 9,00 m.p., cu preț de pornire de 2 euro/lună/m.p.

– teren intravilan – amplasament strada M.Viteazu- nr.2-zona fostul LiceuTeoretic – proprietate publică a U.A.T. Orașul Zimnicea, însuprafață de 9,00 m.p., cu preț de pornire de 2 euro/lună/m.p.,

închirieria probate prin H.C.L. nr.63 din 21 iulie 2022 și O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

3. Informațiiprivinddocumentația de atribuire:Documentația de atribuire se regăsește cuprinsă în H.C.L. nr.63/21.07.2022 cu anexele acesteia,ce este postată pe site-uloficial al U.A.T.Orașul Zimnicea, www.orasulzimnicea.ro.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra înposesia unui exemplar al documentației de atribuire:Documentația este postată pe site-uloficial al U.A.T.Orașul Zimnicea, www.orasulzimnicea.ro , precum se mai poate obține și înurma unei solicitări scrise depusă la Compartimentul Registratură situat la parterul sediului U.A.T. Orașul Zimnicea, Strada Giurgiu nr.1.

3.2. Denumirea ș idatele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:Documentația se poate obține de la Compartimentul Registratură situat la parterul sediului U.A.T.Orașul Zimnicea, Strada Giurgiu nr.1, e-mail: primaria@orasulzimnicea.ro.

3.3. Costulșicondițiile de platăpentruobținereaacestui exemplar, undeestecazul, potrivitprevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privindCoduladministrativ:Întreaga documentație este pusă la dispoziția tuturor ofertanților contra cost- prețul 10 lei și poate fi descărcată de pe site-ul oficial al primăriei www.orasulzimnicea.ro. Deasemenea aceasta se mai poate obține și în urma unei solicitări scrise depusă la Compartimentul la parterul sediului U.A.T. Orașul Zimnicea, Strada Giurgiu nr.1

3.4. Data-limităpentrusolicitareaclarificărilor:12.08.2022, ora 10:00

4. Informațiiprivindofertele:Se vorrespecta cerințele caietului de sarcini și a termenului limită de depunere a ofertelor

4.1. Data-limită de depunereaofertelor:24.08.2022, ora 16:00.

4.2. Adresa la care trebuiedepuseofertele:CompartimentulRegistraturăsituat la parterulsediuluiU.A.T. OrașulZimnicea, Loc.Zimnicea, Strada Giurgiu nr.1

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Ofertele se vor depune datate și semnate olograf într-un singur exemplar/ofertantîn două plicuri vizibil sigilate astfel: plicul exterior ce va conține documentele solicitate conform Caietului de sarcini și plicul interior ce va conține oferta financiară propusă.

5. Data șilocul la care se va desfășura ședinț apublică de deschidere a ofertelor: 25.08.2022, ora 10:00 la sediulU.A.T. Orașul Zimnicea în Sala de ședințe a Consiliului Local al Orașului, situat la adresa – Loc.Zimnicea, Str. Giurgiu nr.1, jud.Teleorman

6. Denumirea, adresa, numărul de telefonși/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Teleorman- Secția Contencios Administrativ și Fiscal Alexandria, strada Ion Creangă nr.53, telefon 0247406016, E-mail : tr-teleorman-regcaf@just.ro

7. Data transmiterii anunțului de licitație , în vederea publicării:26.07.2022

topul săptămânii